Sherbimet

Sherbimet tona

service icon

Për personat fizik

Këshillat tona ju ndihmojnë që të organizoni me sukses
buxhetin tuaj vetanak dhe familjar...
• Deklarimi i të ardhurave personale
• Deklarimi i tatimeve mbi pasurinë, objektet dhe tokën
• Konsulencë lidhur me trustin pensional
• Asistencë në administratën tatimore
• Hartim të planeve të biznesit dhe të kontratave
Lexo me shumë..

service icon

Konsulencë

Kurseni kohën – në momentin kur ju i besoni Konto-T, ju liroheni nga problemet financiare dhe do të keni më shumë kohë për vetën, familjen dhe miqtë tuaj.

service icon

Për ndërmarrjet

Konto-T ofron një gamë të gjerë të shërbimeve dhe nuk është e kufizuar vetëm te këto:
• Shërbime të regjistrimit, transformimit dhe mbylljes së kompanisë ...
• Regjistrimi i faturave të shitjes dhe të blerjes
• Regjistrimi i veprimeve të arkës
• Hartimi i pasqyrave financiare dhe nxjerrja e bilancit financiar të vitit
• Regjistrimi i veprimeve të stokut
• Analiza e kostove të blerjes dhe çmimeve të blerjes
• Hartimi i inventarëve periodik të produkteve, mallrave, etj.
• Konsulenca të ndryshme financiare.
Lexo me shumë..